ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพม.สฎชพ

จำนวนนักเรียน
15,787 คน
จำนวนครู บุคลากร
3,445 คน
เยี่ยมบ้านแล้ว
85.00
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ใช้งานระบบล่าสุด

นายธีรพล หาญสุด : แอดมินโรงเรียน-พะโต๊ะวิทยา
29 พ.ย. 66 21:22:54 น.

นางยุวรัตน์  บุญทวีวัฒน์ : ครูที่ปรึกษา-สุราษฎร์ธานี
29 พ.ย. 66 20:29:32 น.

นางสาวปานจิต   เพชรมีศรี : ครูที่ปรึกษา-สุราษฎร์ธานี
29 พ.ย. 66 19:25:02 น.

นายวัชรพงศ์ วัฒนประสิทธิ์ : ครูที่ปรึกษา-ท่าแซะรัชดาภิเษก
29 พ.ย. 66 18:00:48 น.

นายวัชรพงศ์ วัฒนประสิทธิ์ : ครูที่ปรึกษา-ท่าแซะรัชดาภิเษก
29 พ.ย. 66 18:00:44 น.

นางรัตยา สมภูเวียง : ครูที่ปรึกษา-สอาดเผดิมวิทยา
29 พ.ย. 66 16:23:05 น.

นายวัชรพงศ์ วัฒนประสิทธิ์ : ครูที่ปรึกษา-ท่าแซะรัชดาภิเษก
29 พ.ย. 66 16:15:02 น.

นางสาวศุภลักษณ์ สุวรรณ  : ครูที่ปรึกษา-สุราษฎร์พิทยา
29 พ.ย. 66 15:55:02 น.

นายมนัสพงษ์  บุญญะ : แอดมินโรงเรียน-รัชชประภาวิทยาคม
29 พ.ย. 66 15:31:41 น.

นายสุธน  ภักดี : แอดมินโรงเรียน-สุราษฎร์พิทยา
29 พ.ย. 66 15:30:10 น.

สถิติผู้ใช้งานระบบ

นายพงศธร ชาติแดง: ครูที่ปรึกษา-ทีปราษฎร์พิทยา
 959 ครั้ง

นายสมชาย คามิ: ครูกิจการนักเรียน-พุนพินพิทยาคม
 766 ครั้ง

นางสาวปัทวรรณ วัฒนไชย: ครูที่ปรึกษา-ศรียาภัย
 710 ครั้ง

นางสาวณัฐสุดา สุวรรณมา: ครูที่ปรึกษา-ศรียาภัย
 679 ครั้ง

นางสาวเสาวรัตน์ โทสิทธิ์: ครูที่ปรึกษา-บางสวรรค์วิทยาคม
 671 ครั้ง

นางชญาดา ทองดี: ครูที่ปรึกษา-ศรียาภัย
 645 ครั้ง

นางสุรีย์พร รินสกุล: ครูที่ปรึกษา-สวีวิทยา
 635 ครั้ง

นางรวีวรรณ ขวัญสมคิด: ครูที่ปรึกษา-ศรียาภัย
 633 ครั้ง

นางอุทุมภรณ์  ชโลธร: แอดมินโรงเรียน-สุราษฎร์ธานี
 595 ครั้ง

นายสุธน  ภักดี: แอดมินโรงเรียน-สุราษฎร์พิทยา
 583 ครั้ง