ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพม.สฎชพ

จำนวนนักเรียน
41,416 คน
จำนวนครู บุคลากร
3,465 คน
เยี่ยมบ้านแล้ว
0.83
ข่าวประชาสัมพันธ์

4. ขอเชิญทดลองใช้งานระบบ
14 มิ.ย. 63     อ่าน (793) ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
ผู้ใช้งานระบบล่าสุด

นางสาวภัทราวดี ทองแท้ : ครูที่ปรึกษา-ละแมวิทยา
30 พ.ค. 66 18:51:29 น.

นางสาวภัทราวดี ทองแท้ : ครูที่ปรึกษา-ละแมวิทยา
30 พ.ค. 66 18:50:42 น.

นางสาวรุจิรา อ่อนแก้ว : ครูที่ปรึกษา-พนมศึกษา
30 พ.ค. 66 18:49:24 น.

นางสุมาลี  ซุ้นสุวรรณ : ครูที่ปรึกษา-เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี
30 พ.ค. 66 18:48:13 น.

นางสาวภัทราวดี ทองแท้ : ครูที่ปรึกษา-ละแมวิทยา
30 พ.ค. 66 18:47:45 น.

นางสาวภัทราวดี ทองแท้ : ครูที่ปรึกษา-ละแมวิทยา
30 พ.ค. 66 18:45:37 น.

นางสาวภัทราวดี ทองแท้ : ครูที่ปรึกษา-ละแมวิทยา
30 พ.ค. 66 18:41:53 น.

นางสาวอรอนงค์ รอดพันธ์ : แอดมินโรงเรียน-สวีวิทยา
30 พ.ค. 66 18:40:05 น.

นางสาวภัทราวดี ทองแท้ : ครูที่ปรึกษา-ละแมวิทยา
30 พ.ค. 66 18:36:21 น.

นางสาวภัทราวดี ทองแท้ : ครูที่ปรึกษา-ละแมวิทยา
30 พ.ค. 66 18:35:55 น.

สถิติผู้ใช้งานระบบ

นางอุทุมภรณ์  ชโลธร: แอดมินโรงเรียน-สุราษฎร์ธานี
 535 ครั้ง

นายสุธน  ภักดี: แอดมินโรงเรียน-สุราษฎร์พิทยา
 476 ครั้ง

นางสาวศษิตา โลกถวิล: แอดมินเขต-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
 464 ครั้ง

นายเทอดพงศ์ พรหมพิชัย: ครูที่ปรึกษา-ศรียาภัย
 456 ครั้ง

นายธนภัทร ขวัญช่วย: ครูที่ปรึกษา-ชัยบุรีพิทยา
 455 ครั้ง

นางสาวสุนิสา สารพางค์: แอดมินโรงเรียน-เมืองสุราษฎร์ธานี
 446 ครั้ง

นางณัฐกานต์  ถาวโรจน์: ครูที่ปรึกษา-สุราษฎร์ธานี
 435 ครั้ง

นางสาวนวรัตน์ เชื้อพราหมณ์แพ: ครูที่ปรึกษา-พนมศึกษา
 428 ครั้ง

นางสาวสาทินี คงนวล: แอดมินโรงเรียน-สอาดเผดิมวิทยา
 427 ครั้ง

นายสมร  เชื่อมกระโทก: ครูที่ปรึกษา-กาญจนดิษฐ์
 418 ครั้ง