ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพม.สฎชพ

จำนวนนักเรียน
59,016 คน
จำนวนครู บุคลากร
3,536 คน
เยี่ยมบ้านแล้ว
88.90
ข่าวประชาสัมพันธ์

4. ขอเชิญทดลองใช้งานระบบ
14 มิ.ย. 63     อ่าน (758) ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
ผู้ใช้งานระบบล่าสุด

นางสาวขวัญนรี รินเกลื่อน : ครูที่ปรึกษา-เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี
9 ก.พ. 66 09:17:08 น.

นางสาวรัตติยา จันทร์เอียด : ครูที่ปรึกษา-เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี
9 ก.พ. 66 09:15:28 น.

นางณฐา นรากูล : แอดมินโรงเรียน-เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
9 ก.พ. 66 08:42:58 น.

นายปกรัฐ ชัยสวัสดิ์ : ครูที่ปรึกษา-เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี
9 ก.พ. 66 08:36:36 น.

นายพรศักดิ์  ผกากรอง : แอดมินโรงเรียน-เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี
9 ก.พ. 66 08:23:51 น.

นางสาวภัทรมน อินไหม : ครูที่ปรึกษา-สุราษฎร์ธานี
9 ก.พ. 66 06:36:04 น.

นางสาวสรัญพร สุขเวช : ครูที่ปรึกษา-สุราษฎร์ธานี
9 ก.พ. 66 00:06:50 น.

นางสาวภัทรมน อินไหม : ครูที่ปรึกษา-สุราษฎร์ธานี
8 ก.พ. 66 20:48:38 น.

นางอุทุมภรณ์  ชโลธร : แอดมินโรงเรียน-สุราษฎร์ธานี
8 ก.พ. 66 20:19:27 น.

นางสุทินา  สุธรรมานนท์ : ครูที่ปรึกษา-สุราษฎร์ธานี
8 ก.พ. 66 20:16:33 น.

สถิติผู้ใช้งานระบบ

นางอุทุมภรณ์  ชโลธร: แอดมินโรงเรียน-สุราษฎร์ธานี
 460 ครั้ง

นายเทอดพงศ์ พรหมพิชัย: ครูที่ปรึกษา-ศรียาภัย
 456 ครั้ง

นางสาวศษิตา โลกถวิล: แอดมินเขต-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
 443 ครั้ง

นางณัฐกานต์  ถาวโรจน์: ครูที่ปรึกษา-สุราษฎร์ธานี
 435 ครั้ง

นายสุธน  ภักดี: แอดมินโรงเรียน-สุราษฎร์พิทยา
 422 ครั้ง

นายสมร  เชื่อมกระโทก: ครูที่ปรึกษา-กาญจนดิษฐ์
 418 ครั้ง

นางสาวสาทินี คงนวล: แอดมินโรงเรียน-สอาดเผดิมวิทยา
 405 ครั้ง

นางสาวจันจิรา สุขเจริญ: หัวหน้าระดับ-มาบอำมฤตวิทยา
 401 ครั้ง

นางสาวทิพยา  คงประพันธ์: ครูที่ปรึกษา-พระแสงวิทยา
 400 ครั้ง

นายธนภัทร ขวัญช่วย: ครูที่ปรึกษา-ชัยบุรีพิทยา
 391 ครั้ง