ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพม.สฎชพ

จำนวนนักเรียน
41,416 คน
จำนวนครู บุคลากร
3,465 คน
เยี่ยมบ้านแล้ว
0.82
ข่าวประชาสัมพันธ์

4. ขอเชิญทดลองใช้งานระบบ
14 มิ.ย. 63     อ่าน (793) ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
ผู้ใช้งานระบบล่าสุด

นางสาววิไลรัตน์  แซ่เอี้ยว : ครูที่ปรึกษา-สวนศรีวิทยา
30 พ.ค. 66 17:45:11 น.

นางสาวนันท์นภัส  ยิ้มย่อง : แอดมินโรงเรียน-สุราษฎร์ธานี ๒
30 พ.ค. 66 17:41:12 น.

นางสาวนันท์นภัส  ยิ้มย่อง : แอดมินโรงเรียน-สุราษฎร์ธานี ๒
30 พ.ค. 66 17:36:40 น.

นางสาวจิรารัตน์ ถิ่นนุกูล : แอดมินโรงเรียน-สวีวิทยา
30 พ.ค. 66 17:36:20 น.

นางสาวสมฤทัย บุญศรีนุ้ย : ครูที่ปรึกษา-พระแสงวิทยา
30 พ.ค. 66 17:31:00 น.

นายธนภัทร ขวัญช่วย : ครูที่ปรึกษา-ชัยบุรีพิทยา
30 พ.ค. 66 17:30:46 น.

นายศุภชัย นวนหงษ์ : แอดมินโรงเรียน-เขาทะลุพิทยาคม
30 พ.ค. 66 17:22:55 น.

นายธนวัฒน์ ทองจันทร์แก้ว : ครูที่ปรึกษา-ชัยบุรีพิทยา
30 พ.ค. 66 17:18:03 น.

นายวีรพงษ์ กันทัด : ครูที่ปรึกษา-พระแสงวิทยา
30 พ.ค. 66 17:15:31 น.

นางสาววัลยาภรณ์ นาคเดช : แอดมินโรงเรียน-เวียงสระ
30 พ.ค. 66 17:11:58 น.

สถิติผู้ใช้งานระบบ

นางอุทุมภรณ์  ชโลธร: แอดมินโรงเรียน-สุราษฎร์ธานี
 535 ครั้ง

นายสุธน  ภักดี: แอดมินโรงเรียน-สุราษฎร์พิทยา
 476 ครั้ง

นางสาวศษิตา โลกถวิล: แอดมินเขต-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
 464 ครั้ง

นายเทอดพงศ์ พรหมพิชัย: ครูที่ปรึกษา-ศรียาภัย
 456 ครั้ง

นายธนภัทร ขวัญช่วย: ครูที่ปรึกษา-ชัยบุรีพิทยา
 455 ครั้ง

นางสาวสุนิสา สารพางค์: แอดมินโรงเรียน-เมืองสุราษฎร์ธานี
 446 ครั้ง

นางณัฐกานต์  ถาวโรจน์: ครูที่ปรึกษา-สุราษฎร์ธานี
 435 ครั้ง

นางสาวนวรัตน์ เชื้อพราหมณ์แพ: ครูที่ปรึกษา-พนมศึกษา
 428 ครั้ง

นางสาวสาทินี คงนวล: แอดมินโรงเรียน-สอาดเผดิมวิทยา
 427 ครั้ง

นายสมร  เชื่อมกระโทก: ครูที่ปรึกษา-กาญจนดิษฐ์
 418 ครั้ง