ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพม.สฎชพ

จำนวนนักเรียน
53,192 คน
จำนวนครู บุคลากร
3,490 คน
เยี่ยมบ้านแล้ว
10.94
ข่าวประชาสัมพันธ์

3. ขอเชิญทดลองใช้งานระบบ
14 มิ.ย. 63     อ่าน (565) ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
ผู้ใช้งานระบบล่าสุด

นายชัยรัตน์ ตั๋นสกุล : ครูที่ปรึกษา-สวนศรีวิทยา
5 ก.ค. 65 23:12:51 น.

นางสาวมุกดา สุวรรณมณี : ครูที่ปรึกษา-พระแสงวิทยา
5 ก.ค. 65 23:08:44 น.

นางสาวมุกดา สุวรรณมณี : ครูที่ปรึกษา-พระแสงวิทยา
5 ก.ค. 65 23:04:59 น.

นางรัตยา สมภูเวียง : ครูที่ปรึกษา-สอาดเผดิมวิทยา
5 ก.ค. 65 23:03:09 น.

นางสาวอ้อมอรุณ บุญอบ : ครูที่ปรึกษา-สวนศรีวิทยา
5 ก.ค. 65 22:56:53 น.

นางสาวมุกดา สุวรรณมณี : ครูที่ปรึกษา-พระแสงวิทยา
5 ก.ค. 65 22:39:54 น.

นางสาววราภรณ์  กู้เมือง : ครูที่ปรึกษา-สวนศรีวิทยา
5 ก.ค. 65 21:58:36 น.

นางเจิดจันทร์ พันศิริ : ครูที่ปรึกษา-ท่าสะท้อนวิทยา
5 ก.ค. 65 21:52:52 น.

นางสมใจ ธรรมสุวรรณ์ : ครูที่ปรึกษา-พระแสงวิทยา
5 ก.ค. 65 21:50:10 น.

นางสาวมุกดา สุวรรณมณี : ครูที่ปรึกษา-พระแสงวิทยา
5 ก.ค. 65 21:46:00 น.

สถิติผู้ใช้งานระบบ

นางณัฐกานต์  ถาวโรจน์: ครูที่ปรึกษา-สุราษฎร์ธานี
 435 ครั้ง

นายสมร  เชื่อมกระโทก: ครูที่ปรึกษา-กาญจนดิษฐ์
 394 ครั้ง

นายธนภัทร ขวัญช่วย: ครูที่ปรึกษา-ชัยบุรีพิทยา
 390 ครั้ง

นางวันเพ็ญ  เนื้อแก้ว: ครูที่ปรึกษา-สวนศรีวิทยา
 379 ครั้ง

นางสาวทิพยา  คงประพันธ์: ครูที่ปรึกษา-พระแสงวิทยา
 361 ครั้ง

นางสาวสาทินี คงนวล: แอดมินโรงเรียน-สอาดเผดิมวิทยา
 354 ครั้ง

นางสาวนวรัตน์ เชื้อพราหมณ์แพ: ครูที่ปรึกษา-พนมศึกษา
 334 ครั้ง

นางสาวขวัญฤดี  บุญแก้วสุข: ครูที่ปรึกษา-สวนศรีวิทยา
 333 ครั้ง

นางจรัญญา ด้วงทอง: ครูที่ปรึกษา-กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
 329 ครั้ง

นางอุทุมภรณ์  ชโลธร: แอดมินโรงเรียน-สุราษฎร์ธานี
 328 ครั้ง